lp.logo

Results for 3rd Leon Paul Sabre Open -. 12/09/2015

Results Available

LIST

Men's Sabre

Poules, round no 1

  Poule No 1 - Piste No 2 V/M Indicator HS
EDWARDS James  MARSHALL FENCING CLUB    V V 3 3 V V 0.667 8 26
WILLIAMS Nick  NLSC  2   V 3 V V 4 0.500 3 24
TRUONG Matthew  SAXON  3 2   0 3 V 3 0.167 -10 16
HOWES Nicholas  TRURO  V V V   V V 4 0.833 15 29
COOPER Sam  SHAKESPEARES SWORDS  V 3 V 3   V 3 0.500 3 24
BICKNELL Gregory  CRAWLEY SWORD CLUB  0 1 1 0 0   2 0.000 -26 4
AIYENURO Soji  CAMDEN  3 V V V V V   0.833 7 28

  Poule No 2 - Piste No 4 V/M Indicator HS
GUZANOV Pavel  OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB    0 1 V V V 2 0.500 -3 18
MILLER Curtis  CAMDEN  V   V V V V V 1.000 24 30
ROGERSON Noah  TRURO  V 4   V V V V 0.833 19 29
TODD Glenn  ST ALBANS FENCING CLUB  3 0 0   1 3 2 0.000 -21 9
MURPHY Kevin  MARSHALL FENCING CLUB  0 0 0 V   V 2 0.333 -13 12
MOFFAT Carl  STRATFORD  3 1 1 V 4   1 0.167 -13 15
VONDEE Morgan  CITY  V 1 3 V V V   0.667 7 24

  Poule No 3 - Piste No 5 V/M Indicator HS
CAIL Albert  LEON PAUL SABRE ACADEMY    V 0 3 V V V 0.667 8 23
SAUNDERS Brynmor  TRURO  1   2 4 V V V 0.500 0 22
POPE Steve  CAMDEN  V V   2 V V V 0.833 16 27
MARSHALL Stuart  MARSHALL FENCING CLUB  V V V   V V V 1.000 15 30
LOWE David  KINGSTON  0 3 0 3   1 V 0.167 -15 12
ROWLANDS Duncan  LASZLOS  3 3 3 2 V   V 0.333 0 21
TODD Kielan  MALLARD FENCING CLUB  1 1 1 1 2 0   0.000 -24 6

  Poule No 4 - Piste No 8 V/M Indicator HS
COLEMAN Alex  MARSHALL FENCING CLUB    V 0 V V V V 0.833 4 25
POTTER Nathan  CAMDEN  3   3 V 4 4 2 0.167 -4 21
GANDER-COMPTON Jacob  BRENTWOOD  V V   V V V V 1.000 22 30
KHANNA Akshay  UNIVERSITY OF LONDON  3 0 1   0 3 3 0.000 -20 10
SIMMONS John  RIVINGTON PARK  3 V 1 V   V V 0.667 6 24
HOWES Peter  TRURO  3 V 0 V 3   3 0.333 -8 19
DONALD Simon  BOSTON  4 V 3 V 1 V   0.500 0 23

  Poule No 5 - Piste No 9 V/M Indicator HS
SALFIELD Jon  TRURO    4 V V V 3 V 0.667 8 27
CZINKOTA Zsolt  WEST DORSET FENCING CLUB  V   V 2 V 3 V 0.667 8 25
POTTER James  CAMDEN  2 1   1 V 2 V 0.333 -4 16
MAXWELL Joshua  TRURO  3 V V   V V V 0.833 15 28
COULTER Barry  ST PAULS  1 2 0 0   2 1 0.000 -24 6
SLANKARD Kirk  CITY  V V V 4 V   V 0.833 11 29
TULLY Jacob  MARSHALL FENCING CLUB  3 0 0 1 V 3   0.167 -14 12

  Poule No 6 - Piste No 10 V/M Indicator HS
OAKES Marc  CAMDEN    V V 3 V V 0.800 11 23
BERGNE Achilles  CAMDEN  2   V 1 V 1 0.400 -4 14
FOTHERBY James  OXFORD FENCING CLUB  1 1   V V 3 0.400 -7 15
MOTTERSHEAD Tom  ROMILEY  V V 3   V V 0.800 10 23
HARRIS Stuart  INVICTA  1 2 4 1   4 0.000 -13 12
BOTELER Harry  TRURO  3 V V 3 V   0.600 3 21

  Poule No 7 - Piste No 11 V/M Indicator HS
ROCKS Stephen  SHETLAND    V V V V V 1.000 15 25
WILSON Benjamin  SHAKESPEARES SWORDS  3   V 3 4 V 0.400 0 20
CLARKE Michael  TRURO  4 4   V V V 0.600 7 23
DACEY Simon  MX FENCING  1 V 2   V V 0.600 5 18
GHOSH Julian  CAMDEN  2 V 3 0   2 0.200 -12 12
ALEXANDER Kevin  NLSC  0 1 1 0 V   0.200 -15 7

Ranking at the end of the poules

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   MILLER   Curtis   CAMDEN   1.000   24   30   qualifier 
 2   GANDER-COMPTON   Jacob   BRENTWOOD   1.000   22   30   qualifier 
 3   MARSHALL   Stuart   MARSHALL FENCING CLUB   1.000   15   30   qualifier 
 4   ROCKS   Stephen   SHETLAND   1.000   15   25   qualifier 
 5   ROGERSON   Noah   TRURO   0.833   19   29   qualifier 
 6   POPE   Steve   CAMDEN   0.833   16   27   qualifier 
 7   HOWES   Nicholas   TRURO   0.833   15   29   qualifier 
 8   MAXWELL   Joshua   TRURO   0.833   15   28   qualifier 
 9   SLANKARD   Kirk   CITY   0.833   11   29   qualifier 
 10   AIYENURO   Soji   CAMDEN   0.833   7   28   qualifier 
 11   COLEMAN   Alex   MARSHALL FENCING CLUB   0.833   4   25   qualifier 
 12   OAKES   Marc   CAMDEN   0.800   11   23   qualifier 
 13   MOTTERSHEAD   Tom   ROMILEY   0.800   10   23   qualifier 
 14   SALFIELD   Jon   TRURO   0.667   8   27   qualifier 
 15   EDWARDS   James   MARSHALL FENCING CLUB   0.667   8   26   qualifier 
 16   CZINKOTA   Zsolt   WEST DORSET FENCING CLUB   0.667   8   25   qualifier 
 17   CAIL   Albert   LEON PAUL SABRE ACADEMY   0.667   8   23   qualifier 
 18   VONDEE   Morgan   CITY   0.667   7   24   qualifier 
 19   SIMMONS   John   RIVINGTON PARK   0.667   6   24   qualifier 
 20   CLARKE   Michael   TRURO   0.600   7   23   qualifier 
 21   DACEY   Simon   MX FENCING   0.600   5   18   qualifier 
 22   BOTELER   Harry   TRURO   0.600   3   21   qualifier 
 23   COOPER   Sam   SHAKESPEARES SWORDS   0.500   3   24   qualifier 
 23   WILLIAMS   Nick   NLSC   0.500   3   24   qualifier 
 25   DONALD   Simon   BOSTON   0.500   0   23   qualifier 
 26   SAUNDERS   Brynmor   TRURO   0.500   0   22   qualifier 
 27   GUZANOV   Pavel   OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB   0.500   -3   18   qualifier 
 28   WILSON   Benjamin   SHAKESPEARES SWORDS   0.400   0   20   qualifier 
 29   BERGNE   Achilles   CAMDEN   0.400   -4   14   qualifier 
 30   FOTHERBY   James   OXFORD FENCING CLUB   0.400   -7   15   qualifier 
 31   ROWLANDS   Duncan   LASZLOS   0.333   0   21   qualifier 
 32   POTTER   James   CAMDEN   0.333   -4   16   qualifier 
 33   HOWES   Peter   TRURO   0.333   -8   19   qualifier 
 34   MURPHY   Kevin   MARSHALL FENCING CLUB   0.333   -13   12   qualifier 
 35   GHOSH   Julian   CAMDEN   0.200   -12   12   qualifier 
 36   ALEXANDER   Kevin   NLSC   0.200   -15   7   qualifier 
 37   POTTER   Nathan   CAMDEN   0.167   -4   21   qualifier 
 38   TRUONG   Matthew   SAXON   0.167   -10   16   qualifier 
 39   MOFFAT   Carl   STRATFORD   0.167   -13   15   qualifier 
 40   TULLY   Jacob   MARSHALL FENCING CLUB   0.167   -14   12   qualifier 
 41   LOWE   David   KINGSTON   0.167   -15   12   qualifier 
 42   HARRIS   Stuart   INVICTA   0.000   -13   12   qualifier 
 43   KHANNA   Akshay   UNIVERSITY OF LONDON   0.000   -20   10   qualifier 
 44   TODD   Glenn   ST ALBANS FENCING CLUB   0.000   -21   9   qualifier 
 45   COULTER   Barry   ST PAULS   0.000   -24   6   qualifier 
 45   TODD   Kielan   MALLARD FENCING CLUB   0.000   -24   6   qualifier 
 47   BICKNELL   Gregory   CRAWLEY SWORD CLUB   0.000   -26   4   qualifier 

Tableau of 64

    Tableau of 64     Tableau of 32   Tableau of 16
   1   MILLER Curtis   CAMDEN   
          MILLER Curtis 
64                                
            MILLER Curtis 
   33   HOWES Peter   TRURO       15/7
          POTTER James      
32   POTTER James   CAMDEN  15/8     
              MILLER Curtis 
   17   CAIL Albert   LEON PAUL SABRE ACADEMY         15/5
          CAIL Albert      
48                 
            CAIL Albert 
   49             15/11
          CZINKOTA Zsolt 
16   CZINKOTA Zsolt   WEST DORSET FENCING CLUB      
 
   9   SLANKARD Kirk   CITY 
          SLANKARD Kirk 
56            
            SLANKARD Kirk 
   41   LOWE David   KINGSTON       15/8
          WILLIAMS Nick      
24   WILLIAMS Nick   NLSC  15/6     
              MAXWELL Joshua 
   25   DONALD Simon   BOSTON         15/13
          DONALD Simon      
40   TULLY Jacob   MARSHALL FENCING CLUB  15/9     
            MAXWELL Joshua 
   57             15/3
          MAXWELL Joshua 
 MAXWELL Joshua   TRURO      
 
   5   ROGERSON Noah   TRURO 
          ROGERSON Noah 
60            
            ROGERSON Noah 
   37   POTTER Nathan   CAMDEN       15/9
          WILSON Benjamin      
28   WILSON Benjamin   SHAKESPEARES SWORDS  15/14     
              ROGERSON Noah 
   21   DACEY Simon   MX FENCING         15/9
          DACEY Simon      
44   TODD Glenn   ST ALBANS FENCING CLUB  15/3     
            OAKES Marc 
   53             15/10
          OAKES Marc 
12   OAKES Marc   CAMDEN      
 
   13   MOTTERSHEAD Tom   ROMILEY 
          MOTTERSHEAD Tom 
52            
            MOTTERSHEAD Tom 
   45   COULTER Barry   ST PAULS       15/13
          CLARKE Michael      
20   CLARKE Michael   TRURO  15/6     
              ROCKS Stephen 
   29   BERGNE Achilles   CAMDEN         15/14
          BERGNE Achilles      
36   ALEXANDER Kevin   NLSC  15/5     
            ROCKS Stephen 
   61             15/12
          ROCKS Stephen 
 ROCKS Stephen   SHETLAND      
 
   3   MARSHALL Stuart   MARSHALL FENCING CLUB 
          MARSHALL Stuart 
62            
            MARSHALL Stuart 
   35   GHOSH Julian   CAMDEN       15/7
          FOTHERBY James      
30   FOTHERBY James   OXFORD FENCING CLUB  15/8     
              SALFIELD Jon 
   19   SIMMONS John   RIVINGTON PARK         15/14
          SIMMONS John      
46   TODD Kielan   MALLARD FENCING CLUB  15/3     
            SALFIELD Jon 
   51             15/11
          SALFIELD Jon 
14   SALFIELD Jon   TRURO      
 
   11   COLEMAN Alex   MARSHALL FENCING CLUB 
          COLEMAN Alex 
54            
            BOTELER Harry 
   43   KHANNA Akshay   UNIVERSITY OF LONDON       15/7
          BOTELER Harry      
22   BOTELER Harry   TRURO  15/7     
              BOTELER Harry 
   27   GUZANOV Pavel   OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB         15/14
          GUZANOV Pavel      
38   TRUONG Matthew   SAXON  15/7     
            POPE Steve 
   59             15/14
          POPE Steve 
 POPE Steve   CAMDEN      
 
   7   HOWES Nicholas   TRURO 
          HOWES Nicholas 
58            
            SAUNDERS Brynmor 
   39   MOFFAT Carl   STRATFORD       15/13
          SAUNDERS Brynmor      
26   SAUNDERS Brynmor   TRURO  15/8     
              SAUNDERS Brynmor 
   23   COOPER Sam   SHAKESPEARES SWORDS         15/13
          COOPER Sam      
42   HARRIS Stuart   INVICTA  15/11     
            AIYENURO Soji 
   55             15/10
          AIYENURO Soji 
10   AIYENURO Soji   CAMDEN      
 
   15   EDWARDS James   MARSHALL FENCING CLUB 
          EDWARDS James 
50            
            EDWARDS James 
   47   BICKNELL Gregory   CRAWLEY SWORD CLUB       15/14
          VONDEE Morgan      
18   VONDEE Morgan   CITY  15/4     
              EDWARDS James 
   31   ROWLANDS Duncan   LASZLOS         15/14
          ROWLANDS Duncan      
34   MURPHY Kevin   MARSHALL FENCING CLUB  15/9     
            GANDER-COMPTON Jacob 
   63             15/4
          GANDER-COMPTON Jacob 
 GANDER-COMPTON Jacob   BRENTWOOD      

Final Tableau

    Tableau of 8     Semi-finals   Final
   1   MILLER Curtis   CAMDEN   
          MILLER Curtis 
 MAXWELL Joshua   TRURO  15/10
            ROGERSON Noah 
   5   ROGERSON Noah   TRURO       15/12
          ROGERSON Noah      
 ROCKS Stephen   SHETLAND  15/6     
              BOTELER Harry 
   3   SALFIELD Jon   TRURO         15/10
          BOTELER Harry      
 BOTELER Harry   TRURO  15/11     
            BOTELER Harry 
   7   SAUNDERS Brynmor   TRURO       15/10
          SAUNDERS Brynmor 
 EDWARDS James   MARSHALL FENCING CLUB  15/12

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Club 
 1   BOTELER   Harry   TRURO 
 2   ROGERSON   Noah   TRURO 
 3   MILLER   Curtis   CAMDEN 
 3   SAUNDERS   Brynmor   TRURO 
 5   ROCKS   Stephen   SHETLAND 
 6   MAXWELL   Joshua   TRURO 
 7   SALFIELD   Jon   TRURO 
 8   EDWARDS   James   MARSHALL FENCING CLUB 
 9   GANDER-COMPTON   Jacob   BRENTWOOD 
 10   MARSHALL   Stuart   MARSHALL FENCING CLUB 
 11   POPE   Steve   CAMDEN 
 12   SLANKARD   Kirk   CITY 
 13   AIYENURO   Soji   CAMDEN 
 14   OAKES   Marc   CAMDEN 
 15   MOTTERSHEAD   Tom   ROMILEY 
 16   CAIL   Albert   LEON PAUL SABRE ACADEMY 
 17   HOWES   Nicholas   TRURO 
 18   COLEMAN   Alex   MARSHALL FENCING CLUB 
 19   CZINKOTA   Zsolt   WEST DORSET FENCING CLUB 
 20   VONDEE   Morgan   CITY 
 21   SIMMONS   John   RIVINGTON PARK 
 22   CLARKE   Michael   TRURO 
 23   DACEY   Simon   MX FENCING 
 24   COOPER   Sam   SHAKESPEARES SWORDS 
 24   WILLIAMS   Nick   NLSC 
 26   DONALD   Simon   BOSTON 
 27   GUZANOV   Pavel   OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB 
 28   WILSON   Benjamin   SHAKESPEARES SWORDS 
 29   BERGNE   Achilles   CAMDEN 
 30   FOTHERBY   James   OXFORD FENCING CLUB 
 31   ROWLANDS   Duncan   LASZLOS 
 32   POTTER   James   CAMDEN 
 33   HOWES   Peter   TRURO 
 34   MURPHY   Kevin   MARSHALL FENCING CLUB 
 35   GHOSH   Julian   CAMDEN 
 36   ALEXANDER   Kevin   NLSC 
 37   POTTER   Nathan   CAMDEN 
 38   TRUONG   Matthew   SAXON 
 39   MOFFAT   Carl   STRATFORD 
 40   TULLY   Jacob   MARSHALL FENCING CLUB 
 41   LOWE   David   KINGSTON 
 42   HARRIS   Stuart   INVICTA 
 43   KHANNA   Akshay   UNIVERSITY OF LONDON 
 44   TODD   Glenn   ST ALBANS FENCING CLUB 
 45   COULTER   Barry   ST PAULS 
 45   TODD   Kielan   MALLARD FENCING CLUB 
 47   BICKNELL   Gregory   CRAWLEY SWORD CLUB