lp.logo

Results for Leon Paul Summer Epee Open -. 20/08/2016

Results Available

LIST

Women's Epee

Poules, round no 1

  Poule No 1 - Piste No 7 V/M Indicator HS
STEINER Christine  LONDON FENCING CLUB    3 V 4 0 0.250 -4 12
WILLETT Lulu  BEXLEY  V   V 2 1 0.500 -3 13
NOBLE Niamh  OPS EPEE  1 3   1 V 0.250 -9 10
FOLLETT Charlie  MALVERN  V V V   V 1.000 9 20
GUNDRY Jessica  TRURO  V V 4 4   0.500 7 18

  Poule No 2 - Piste No 8 V/M Indicator HS
HULL Nicola  DREAM FENCING    0 V V 1 4 0.400 -5 15
POWELL Elisabeth  KENILWORTH SWORD  V   V V 3 V 0.800 14 23
DIMITRI Giovanna Maria  CAMBRIDGE UNIVERSITY FENCING CLUB  2 1   2 1 3 0.000 -16 9
JEANES Emily  LEON PAUL EPEE  3 3 V   4 V 0.400 1 20
SICA Susan Maria  S.S. LAZIO SCHERMA ARICCIA  V V V V   V 1.000 14 25
HARVIE Eleanor  CRAWLEY SWORDS  V 0 V 2 2   0.400 -8 14

  Poule No 3 - Piste No 9 V/M Indicator HS
ORTEGA Gabriella  CADS    V 4 0 1 V 0.400 -6 15
RODRIGUEZ CARO Helena  OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB  3   V V 2 3 0.400 -1 18
ONIYE Marg  HAVERSTOCK  V 2   2 4 2 0.200 -9 15
JOHNSON Lucy  DUFC  V 2 V   2 4 0.400 1 18
HENSON Julie  NORFOLK  V V V V   V 1.000 12 25
CHAN Sin Yan    3 V V V 4   0.600 3 22

  Poule No 4 - Piste No 10 V/M Indicator HS
SILK Denise  DACORUM PENTATHLON    4 0 4 3 V 0.200 -8 16
LEVIN Charlotte  SAXON  V   3 V 4 2 0.400 -4 19
SHEPHERD-FOSTER Margaret  MX  V V   4 V 2 0.600 4 21
NESBITT Hannah  LEON PAUL EPEE  V 4 V   V V 0.800 10 24
WATKINS Abigail  RGS HIGH WYCOMBE  V V 4 1   V 0.600 1 20
VILLA Alessandra    4 V V 0 2   0.400 -3 16

  Poule No 5 - Piste No 11 V/M Indicator HS
SNELLIN Holly  GRAVESHAM    V V 3 V 3 0.600 7 21
SMYTH Gabriella    3   1 2 V 2 0.200 -10 13
POWELL Alexandra  KENILWORTH SWORD  0 V   3 V V 0.600 2 18
VARLEY Jessica  OPS EPEE  V V V   V V3 1.000 12 23
GRAHAM Megan  TEAM NEWCASTLE  1 3 1 1   1 0.000 -18 7
JARROLD Heather  CADS  V V 4 2 V   0.600 7 21

Ranking at the end of poules

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   SICA   Susan Maria   S.S. LAZIO SCHERMA ARICCIA   1.000   14   25   qualifier 
 2   HENSON   Julie   NORFOLK   1.000   12   25   qualifier 
 3   VARLEY   Jessica   OPS EPEE   1.000   12   23   qualifier 
 4   FOLLETT   Charlie   MALVERN   1.000   9   20   qualifier 
 5   POWELL   Elisabeth   KENILWORTH SWORD   0.800   14   23   qualifier 
 6   NESBITT   Hannah   LEON PAUL EPEE   0.800   10   24   qualifier 
 7   SNELLIN   Holly   GRAVESHAM   0.600   7   21   qualifier 
 7   JARROLD   Heather   CADS   0.600   7   21   qualifier 
 9   SHEPHERD-FOSTER   Margaret   MX   0.600   4   21   qualifier 
 10   CHAN   Sin Yan      0.600   3   22   qualifier 
 11   POWELL   Alexandra   KENILWORTH SWORD   0.600   2   18   qualifier 
 12   WATKINS   Abigail   RGS HIGH WYCOMBE   0.600   1   20   qualifier 
 13   GUNDRY   Jessica   TRURO   0.500   7   18   qualifier 
 14   WILLETT   Lulu   BEXLEY   0.500   -3   13   qualifier 
 15   JEANES   Emily   LEON PAUL EPEE   0.400   1   20   qualifier 
 16   JOHNSON   Lucy   DUFC   0.400   1   18   qualifier 
 17   RODRIGUEZ CARO   Helena   OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB   0.400   -1   18   qualifier 
 18   VILLA   Alessandra      0.400   -3   16   qualifier 
 19   LEVIN   Charlotte   SAXON   0.400   -4   19   qualifier 
 20   HULL   Nicola   DREAM FENCING   0.400   -5   15   qualifier 
 21   ORTEGA   Gabriella   CADS   0.400   -6   15   qualifier 
 22   HARVIE   Eleanor   CRAWLEY SWORDS   0.400   -8   14   qualifier 
 23   STEINER   Christine   LONDON FENCING CLUB   0.250   -4   12   qualifier 
 24   NOBLE   Niamh   OPS EPEE   0.250   -9   10   qualifier 
 25   SILK   Denise   DACORUM PENTATHLON   0.200   -8   16   qualifier 
 26   ONIYE   Marg   HAVERSTOCK   0.200   -9   15   qualifier 
 27   SMYTH   Gabriella      0.200   -10   13   qualifier 
 28   DIMITRI   Giovanna Maria   CAMBRIDGE UNIVERSITY FENCING CLUB   0.000   -16   9   qualifier 
 29   GRAHAM   Megan   TEAM NEWCASTLE   0.000   -18   7   qualifier 

Tableau of 32

    Tableau of 32     Tableau of 16   Tableau of 8   Semi-finals   Final
   1   SICA Susan Maria   S.S. LAZIO SCHERMA ARICCIA   
          SICA Susan Maria 
32                                
            SICA Susan Maria 
   17   RODRIGUEZ CARO Helena   OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB       15/4
          RODRIGUEZ CARO Helena      
16   JOHNSON Lucy   DUFC  15/11     
              SICA Susan Maria 
   9   SHEPHERD-FOSTER Margaret   MX         15/5
          SHEPHERD-FOSTER Margaret           
24   NOBLE Niamh   OPS EPEE  15/12          
            JARROLD Heather      
   25   SILK Denise   DACORUM PENTATHLON       15/9     
          JARROLD Heather        
 JARROLD Heather   CADS  15/11       
                SICA Susan Maria 
   5   POWELL Elisabeth   KENILWORTH SWORD           15/11
          POWELL Elisabeth             
28   DIMITRI Giovanna Maria   CAMBRIDGE UNIVERSITY FENCING CLUB  15/4            
            POWELL Elisabeth           
   21   ORTEGA Gabriella   CADS       15/6          
          WATKINS Abigail                
12   WATKINS Abigail   RGS HIGH WYCOMBE  15/14               
              POWELL Elisabeth      
   13   GUNDRY Jessica   TRURO         15/13     
          GUNDRY Jessica             
20   HULL Nicola   DREAM FENCING  15/9            
            GUNDRY Jessica        
   29   GRAHAM Megan   TEAM NEWCASTLE       15/12       
          FOLLETT Charlie          
 FOLLETT Charlie   MALVERN  15/4         
                  SICA Susan Maria 
   3   VARLEY Jessica   OPS EPEE             15/8
          VARLEY Jessica          
30                     
            LEVIN Charlotte        
   19   LEVIN Charlotte   SAXON       15/10       
          LEVIN Charlotte             
14   WILLETT Lulu   BEXLEY  15/7            
              LEVIN Charlotte      
   11   POWELL Alexandra   KENILWORTH SWORD         15/8     
          POWELL Alexandra                
22   HARVIE Eleanor   CRAWLEY SWORDS  15/12               
            NESBITT Hannah           
   27   SMYTH Gabriella          15/14          
          NESBITT Hannah             
 NESBITT Hannah   LEON PAUL EPEE  15/6            
                HENSON Julie 
   7   SNELLIN Holly   GRAVESHAM           15/10
          SNELLIN Holly        
26   ONIYE Marg   HAVERSTOCK  15/4       
            CHAN Sin Yan      
   23   STEINER Christine   LONDON FENCING CLUB       15/9     
          CHAN Sin Yan           
10   CHAN Sin Yan     15/7          
              HENSON Julie 
   15   JEANES Emily   LEON PAUL EPEE         15/14
          JEANES Emily      
18   VILLA Alessandra     15/11     
            HENSON Julie 
   31             15/14
          HENSON Julie 
 HENSON Julie   NORFOLK      

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Club 
 1   SICA   Susan Maria   S.S. LAZIO SCHERMA ARICCIA 
 2   HENSON   Julie   NORFOLK 
 3   LEVIN   Charlotte   SAXON 
 3   POWELL   Elisabeth   KENILWORTH SWORD 
 5   NESBITT   Hannah   LEON PAUL EPEE 
 6   JARROLD   Heather   CADS 
 7   CHAN   Sin Yan    
 8   GUNDRY   Jessica   TRURO 
 9   VARLEY   Jessica   OPS EPEE 
 10   FOLLETT   Charlie   MALVERN 
 11   SNELLIN   Holly   GRAVESHAM 
 12   SHEPHERD-FOSTER   Margaret   MX 
 13   POWELL   Alexandra   KENILWORTH SWORD 
 14   WATKINS   Abigail   RGS HIGH WYCOMBE 
 15   JEANES   Emily   LEON PAUL EPEE 
 16   RODRIGUEZ CARO   Helena   OXFORD UNIVERSITY FENCING CLUB 
 17   WILLETT   Lulu   BEXLEY 
 18   JOHNSON   Lucy   DUFC 
 19   VILLA   Alessandra    
 20   HULL   Nicola   DREAM FENCING 
 21   ORTEGA   Gabriella   CADS 
 22   HARVIE   Eleanor   CRAWLEY SWORDS 
 23   STEINER   Christine   LONDON FENCING CLUB 
 24   NOBLE   Niamh   OPS EPEE 
 25   SILK   Denise   DACORUM PENTATHLON 
 26   ONIYE   Marg   HAVERSTOCK 
 27   SMYTH   Gabriella    
 28   DIMITRI   Giovanna Maria   CAMBRIDGE UNIVERSITY FENCING CLUB 
 29   GRAHAM   Megan   TEAM NEWCASTLE