lp.logo

Results for Leon Paul Cole Cup FIE Satellite Tournament -. 07/05/2016

LIST

Women's Epee

Poules, round no 1

  Poule No 1 - 10:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
ROWLANDS Helen  GBR    1 0 1 4 3 2 0.000 -19 11
LAWRENCE Hannah Elizabeth  GBR  V   V 3 2 V 4 0.500 3 24
JARROLD Heather  GBR  V 2   3 3 3 4 0.167 -5 20
GUNDRY Jessica  GBR  V V V   4 3 4 0.500 4 26
RAHARDJA Rania Herlina  SIN  V V V V   V V 1.000 13 30
BAJORUNAITE Paulina  LTU  V 3 V V 0   V 0.667 0 23
HENSEN Kayli  NED  V V V V 4 4   0.667 4 28

  Poule No 2 - 10:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
KIM Jee Su  GBR    2 2 1 4 3 0.000 -13 12
SMITH Katrina  GBR  V   V V V V 1.000 12 25
HENSON Julie  GBR  V 4   V V 4 0.600 4 23
BOTTOMS Lindsay  GBR  V 2 3   V V 0.600 4 20
HOSHKO Anhelina  UKR  V 4 4 3   4 0.200 -4 20
OBSTER Ellen  NED  V 1 V 2 V   0.600 -3 18

  Poule No 3 - 10:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
MATTHEWS Abbi  GBR    V4 0 V V V3 0.800 4 17
LANCEY Stella  GBR  3   0 3 4 V4 0.200 -8 14
POWELL Elisabeth  GBR  V V   3 V V3 0.800 13 21
NESBITT Hannah  GBR  2 V V   V 4 0.600 3 21
CONNER Rachel  IRL  2 V 1 2   1 0.200 -13 11
BOCHENKOVA Marina  USA  1 3 2 V V   0.400 1 16

  Poule No 4 - 10:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
STEINER Christine  GBR    3 3 4 4 V V 0.333 1 24
LAWSON Danielle  GBR  V   1 V 3 4 V 0.500 0 23
GREETHAM Sadie  GBR  V V   4 V V V 0.833 11 29
GEROUDET Justine  SUI  V 4 V   3 V V 0.667 5 27
RAMAZZOTTI Anastasia  LUX  V V 4 V   V V 0.833 6 29
JOHNSON Lucy  IRL  2 V 3 1 4   V 0.333 -7 20
HINDSGAUL Camille Boelt  DEN  1 1 2 3 4 3   0.000 -16 14

  Poule No 5 - 10:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
MAYLE Rebecca  GBR    V V 3 3 1 0.400 -4 17
ONIYE Margarette  GBR  4   1 V 1 1 0.200 -12 12
HUGHES Samantha  GBR  2 V   4 3 V 0.400 1 19
ELYS Laycy  FIE  V 4 V   1 1 0.400 -6 16
AZUKAITE Vikte  LTU  V V V4 V   1 0.800 10 20
DE WIJN Day  NED  V V 3 V V2   0.800 11 20

Ranking at the end of Poules

 Rank   Name   First name   Country   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   RAHARDJA   Rania Herlina    SIN    1.000   13   30   qualifier 
 2   SMITH   Katrina    GBR    1.000   12   25   qualifier 
 3   GREETHAM   Sadie    GBR    0.833   11   29   qualifier 
 4   RAMAZZOTTI   Anastasia    LUX    0.833   6   29   qualifier 
 5   POWELL   Elisabeth    GBR    0.800   13   21   qualifier 
 6   DE WIJN   Day    NED    0.800   11   20   qualifier 
 7   AZUKAITE   Vikte    LTU    0.800   10   20   qualifier 
 8   MATTHEWS   Abbi    GBR    0.800   4   17   qualifier 
 9   GEROUDET   Justine    SUI    0.667   5   27   qualifier 
 10   HENSEN   Kayli    NED    0.667   4   28   qualifier 
 11   BAJORUNAITE   Paulina    LTU    0.667   0   23   qualifier 
 12   HENSON   Julie    GBR    0.600   4   23   qualifier 
 13   BOTTOMS   Lindsay    GBR    0.600   4   20   qualifier 
 14   NESBITT   Hannah    GBR    0.600   3   21   qualifier 
 15   OBSTER   Ellen    NED    0.600   -3   18   qualifier 
 16   GUNDRY   Jessica    GBR    0.500   4   26   qualifier 
 17   LAWRENCE   Hannah Elizabeth    GBR    0.500   3   24   qualifier 
 18   LAWSON   Danielle    GBR    0.500   0   23   qualifier 
 19   HUGHES   Samantha    GBR    0.400   1   19   qualifier 
 20   BOCHENKOVA   Marina    USA    0.400   1   16   qualifier 
 21   MAYLE   Rebecca    GBR    0.400   -4   17   qualifier 
 22   ELYS   Laycy    FIE    0.400   -6   16   qualifier 
 23   STEINER   Christine    GBR    0.333   1   24   qualifier 
 24   JOHNSON   Lucy    IRL    0.333   -7   20   qualifier 
 25   HOSHKO   Anhelina    UKR    0.200   -4   20   qualifier 
 26   LANCEY   Stella    GBR    0.200   -8   14   eliminated 
 27   ONIYE   Margarette    GBR    0.200   -12   12   eliminated 
 28   CONNER   Rachel    IRL    0.200   -13   11   eliminated 
 29   JARROLD   Heather    GBR    0.167   -5   20   eliminated 
 30   KIM   Jee Su    GBR    0.000   -13   12   eliminated 
 31   HINDSGAUL   Camille Boelt    DEN    0.000   -16   14   eliminated 
 32   ROWLANDS   Helen    GBR    0.000   -19   11   eliminated 

Tableau of 32

    Tableau of 32     Tableau of 16   Tableau of 8   Semi-finals   Final
   1   RAHARDJA Rania Herlina   SIN   
          RAHARDJA Rania Herlina 
32                                 
            LAWRENCE Hannah Elizabeth 
   17   LAWRENCE Hannah Elizabeth   GBR       15/12
          LAWRENCE Hannah Elizabeth      
16   GUNDRY Jessica   GBR  15/13     
              LAWRENCE Hannah Elizabeth 
   9   GEROUDET Justine   SUI         15/9
          JOHNSON Lucy           
24   JOHNSON Lucy   IRL  15/13          
            HOSHKO Anhelina      
   25   HOSHKO Anhelina   UKR       15/6     
          HOSHKO Anhelina        
 MATTHEWS Abbi   GBR  15/11       
                LAWRENCE Hannah Elizabeth 
   5   POWELL Elisabeth   GBR           15/8
          POWELL Elisabeth             
28                         
            POWELL Elisabeth           
   21   MAYLE Rebecca   GBR       15/8          
          MAYLE Rebecca                
12   HENSON Julie   GBR  15/11               
              BOCHENKOVA Marina      
   13   BOTTOMS Lindsay   GBR         15/7     
          BOCHENKOVA Marina             
20   BOCHENKOVA Marina   USA  15/6            
            BOCHENKOVA Marina        
   29              15/8       
          RAMAZZOTTI Anastasia          
 RAMAZZOTTI Anastasia   LUX               
                  LAWRENCE Hannah Elizabeth 
   3   GREETHAM Sadie   GBR             15/7
          GREETHAM Sadie          
30                      
            GREETHAM Sadie        
   19   HUGHES Samantha   GBR       15/4       
          HUGHES Samantha             
14   NESBITT Hannah   GBR  15/11            
              BAJORUNAITE Paulina      
   11   BAJORUNAITE Paulina   LTU         15/8     
          BAJORUNAITE Paulina                
22   ELYS Laycy   FIE  15/7               
            BAJORUNAITE Paulina           
   27              15/7          
          DE WIJN Day             
 DE WIJN Day   NED                  
                BAJORUNAITE Paulina 
   7   AZUKAITE Vikte   LTU           15/11
          AZUKAITE Vikte        
26                    
            HENSEN Kayli      
   23   STEINER Christine   GBR       15/9     
          HENSEN Kayli           
10   HENSEN Kayli   NED  15/12          
              SMITH Katrina 
   15   OBSTER Ellen   NED         15/8
          OBSTER Ellen      
18   LAWSON Danielle   GBR  15/9     
            SMITH Katrina 
   31              15/13
          SMITH Katrina 
 SMITH Katrina   GBR      

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country 
 1   LAWRENCE   Hannah Elizabeth    GBR  
 2   BAJORUNAITE   Paulina    LTU  
 3   BOCHENKOVA   Marina    USA  
 3   SMITH   Katrina    GBR  
 5   GREETHAM   Sadie    GBR  
 6   POWELL   Elisabeth    GBR  
 7   HENSEN   Kayli    NED  
 8   HOSHKO   Anhelina    UKR  
 9   RAHARDJA   Rania Herlina    SIN  
 10   RAMAZZOTTI   Anastasia    LUX  
 11   DE WIJN   Day    NED  
 12   AZUKAITE   Vikte    LTU  
 13   OBSTER   Ellen    NED  
 14   HUGHES   Samantha    GBR  
 15   MAYLE   Rebecca    GBR  
 16   JOHNSON   Lucy    IRL  
 17   MATTHEWS   Abbi    GBR  
 18   GEROUDET   Justine    SUI  
 19   HENSON   Julie    GBR  
 20   BOTTOMS   Lindsay    GBR  
 21   NESBITT   Hannah    GBR  
 22   GUNDRY   Jessica    GBR  
 23   LAWSON   Danielle    GBR  
 24   ELYS   Laycy    FIE  
 25   STEINER   Christine    GBR  
 26   LANCEY   Stella    GBR  
 27   ONIYE   Margarette    GBR  
 28   CONNER   Rachel    IRL  
 29   JARROLD   Heather    GBR  
 30   KIM   Jee Su    GBR  
 31   HINDSGAUL   Camille Boelt    DEN  
 32   ROWLANDS   Helen    GBR